ถวายอาลัย
24catalog
 
Login สมัครสมาชิก ตะกร้าสินค้า แจ้งผลการโอนเงิน ช่วยเหลือ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
Garantee
02-711-7666
customerservice@24catalog.com
หน้าแรก เช่าบูชาพระ โปรโมชั่น สินค้าขายดี สินค้าแนะนำ สินค้าผ่อน 0% สินค้า Clearance ข่าวสารกิจกรรม FAQ
ข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติของ www.24catalog.com


    ๏ บทนำ
    ๏ การสงวนสิทธิ์ิ์
    ๏ การเข้าเป็นสมาชิก
    ๏ การติดต่อกับบริษัทฯ
    ๏ วิธีการคืนสินค้า


บทนำ

        ในการเข้ามาเยี่ยมชม หรือใช้บริการใด ๆ ของ www.24catalog.com นั้น บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ”) ถือว่า ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ยินดีและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของ www.24catalog.com ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

        หากมีการพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลหวงห้ามของ www.24catalog.comไม่ว่าจะเพื่อการใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะถือว่า ผู้กระทำการดังกล่าว มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายแก่บุคคลดังกล่าว ทั้งทางแพ่งและอาญา จนถึงที่สุด

การสงวนสิทธิ์

        รูปภาพ รูปวาด ภาพถ่าย งานออกแบบ ข้อความ หรือสิ่งใดๆ ที่ปรากฏบน www.24catalog.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ www.24catalog.com ซึ่งบริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้ทำการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า และ/หรือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ผู้กระทำการดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

        ใน www.24catalog.com อาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Web Site อื่นๆ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกิจกรรมใดๆ ที่เป็นผลทางตรงและทางอ้อมจากการเชื่อมต่อดังกล่าว

การเข้าเป็นสมาชิก

        ท่านผู้ใช้บริการสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ www.24catalog.com ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าหรือบริการจาก www.24catalog.com แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ใช้บริการตกลงสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจาก www.24catalog.com ในขณะที่ท่านผู้ใช้บริการยังมิได้สมัครเป็นสมาชิก ระบบจะขอให้ท่านผู้ใช้บริการสมัครเป็นสมาชิกของ www.24catalog.com ก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อท่านผู้ใช้บริการและบริษัทฯ ในการติดตามการสั่งซื้อ และ/หรือบริการหลังการขายต่างๆ ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกของ www.24catalog.com นั้น จะไม่มีการเรียกเก็บค่าสมัคร และ/หรือ ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การปฏิเสธการสั่งซื้อของผู้ใช้บริการที่มิได้สมัครเป็นสมาชิกของ www.24catalog.com โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล หรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่ว่ากรณีใดๆ โดยบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

        บริษัทฯสงวนสิทธิ์ ที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใด ซึ่งหากบริษัทฯตอบรับการเข้าเป็นสมาชิกของท่านผู้ใช้บริการ บริษัทฯ จะทำการแจ้ง username และ login ให้กับท่านผู้ใช้บริการ ภายใน 3 วันทำการ

        หลังจากที่ท่านสมาชิกได้รับ username และ login แล้ว ท่านสมาชิกมีหน้าที่ที่จะรักษาข้อมูลนี้เป็นความลับ เนื่องจากบริษัทฯ จะถือว่าท่านสมาชิกจะต้องรับผิดชอบการกระทำใดๆ ก็ตาม ภายใต้ username ของท่านสมาชิกนั้นๆ ท่านสมาชิกรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ท่านสมาชิกแจ้งต่อบริษัทฯ ล้วนเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน และมิได้เป็นการแอบอ้างถึงบุคคลอื่นมาใช้แทน ซึ่งหากภายหลังพบว่า ข้อมูลของท่านสมาชิก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่านสมาชิกนั้นๆ จะยินยอมในการชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ อย่างครบถ้วนเต็มจำนวน และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดจากข้อมูลอันเป็นเท็จของท่านสมาชิกดังกล่าว

        สำหรับท่านสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้า หรือทำการประมูล ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้อำนาจปกครองของท่านสมาชิกก่อนทุกครั้ง และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆ ของท่านสมาชิกที่มิได้ดำเนินการดังกล่าว

        ข้อมูลส่วนตัวทางท่านสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ และบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านสมาชิกเพื่อการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และ/หรือ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจต่อท่านสมาชิกเท่านั้นอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะเพิกถอนความเป็นสมาชิกของท่านสมาชิกรายใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นจะต้องชี้แจงเหตุผลในการเพิกถอนสิทธิ์นั้น

การติดต่อกับบริษัทฯ

        ผู้ใช้บริการรับรองว่า ในการจัดส่งข้อมูล ข้อความ ทำการสอบถาม วิจารณ์ ให้คำแนะนำ ติ/ชม หรือติดต่อกับบริษัทฯด้วยจุดประสงค์ใดๆ ทั้งเพื่อนำขึ้นแสดงทางwww.24catalog.com หรือส่งตรงมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ที่สุภาพ ไม่มีเนื้อความสื่อไปในทางของการส่อเสียด ข่มขู่ หรือก่อให้เกิดจดหมายลูกโซ่ อนึ่งการที่บริษัทฯยินยอมให้ข้อความใดๆ ปรากฏอยู่บน www.24catalog.comนั้น มิได้หมายความว่า บริษัทฯ ยืนยันความถูกต้องหรือเห็นด้วยกับข้อความใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อความให้ความยินยอมหรือให้รับทราบล่วงหน้า

วิธีการคืนสินค้า

        กรณีที่ท่านสมาชิกไม่พอใจกับสินค้าที่สั่งซื้อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ท่านสมาชิกสามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินได้ ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านสมาชิกลงนามรับสินค้าท่านสมาชิกสามารถแจ้งความจำนงในการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินได้ ที่หมายเลข02-711-7666 ตลอด 24 ชั่วโมง อนึ่งการเปลี่ยนสินค้า ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นสินค้าเดิม อาจเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามากหรือน้อยกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนก็ได้

        1. สินค้าในหมวด Entertainment เช่น หนังสือ CD DVD ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าที่ต่างจากเดิมได้ และและไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีการแกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว
        2. สินค้าที่ใช้แล้วหมดไป เช่น สบู่ แชมพู ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าและไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีการแกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์แล้ว กรณีที่ท่านสมาชิกเกิดอาการแพ้ จนต้องหยุดการใช้สินค้าใด ๆ ในหมวดนี้ ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตโดยค่าใช้จ่ายของท่านสมาชิก ซึ่งบริษัทฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างดีที่สุด
        3. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย (Hygienic Products) เช่นชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าและไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากมีการแกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์

 

Shopping >>
 - สินค้าใหม่ >
 - สินค้าขายดี >
e-catalog >
 - เช่าบูชาพระ >
 - วัตถุมงคล >
 - เครื่องสำอางและความงาม >
 - เสื้อผ้าและแฟชั่น >
 - ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด >
 - แม่และเด็ก >
 - ของเล่น >
 - เครื่องนอน >
 - เครื่องใช้ไฟฟ้า >
 - กล้อง >
 - โทรศัพท์มือถือ >
 - คอมพิวเตอร์ & อุปกรณ์ IT >
 - Health & Exercise >
 - ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถ >
 - เครื่องครัว >
 - บ้านและสวน >
 - นานาเนะโกะ >

_____________________________________________________________________
Copyright 2011-2016 24Catalog.com by 24 Shopping a CP All company All rights reserved